PRIVACY POLICY
PL
/
EN
Polityka Prywatności - informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (​ www.rumblefishdev.com​ – dalej zwanej „Stroną”).
Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest Rumble Fish Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Filipa Eisenberga 11/3 I 4, 31-523 Kraków, Polska (“Rumble Fish” lub “My”). We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:
- pocztą – na adres ul. Filipa Eisenberga 11/3 I 4, 31-523 Kraków, , Polska,
- telefonicznie - +48 737 455 594
- mailowo - hello@rumblefish.dev
Cele i podstawy prawne przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszej strony internetowej w celu:
- odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych na Stronie – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,
- analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,
- dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,
- w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody, przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania.
Dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane następujące Twoje dane: imię, adres e-mail, data i godzina przesłania nam Twojego zapytania, a także inne dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a także innym odbiorcom, jeżeli wynikać będzie to z przepisów.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
- od dnia ich doręczenia przez czas potrzebny na udzielenie Ci odpowiedzi na przesłane nam Twoje zapytanie – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie dla innych procesów rekrutacyjnych,
- w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – od dnia jej wyrażenia do dnia jej wycofania,
- dla celów archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – od dnia dostarczenia nam Twoich danych do dnia wygaśnięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż przez 10 lat od przekazania nam danych.
Masz prawo:
-żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania,
- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do ochrony praw przed sądem.
W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Polityka cookies
Korzystając z plików cookie nie gromadzimy żadnych osobistych informacji umożliwiających identyfikację Ciebie jako użytkownika.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics do rejestrowania i zbierania danych o sposobie korzystania z naszej Witryny. Te informacje nie są spersonalizowane i pomagają nam usprawnić działanie naszej witryny.
Google Analytics to narzędzie, dzięki któremu możemy mierzyć Twoje interakcje z treściami na naszej witrynie. Podczas nawigacji między poszczególnymi stronami internetowymi Google Analytics udostępnia nam znaczniki JavaScript (biblioteki), aby rejestrować informacje o stronie, którą odwiedziłeś, na przykład adres URL strony. Biblioteki JavaScript Google Analytics wykorzystują pliki HTTP cookie, aby "pamiętać", co zrobiłeś na poprzednich stronach i jak korzystałeś z naszej witryny.
Plik HTTP cookie to niewielki fragment danych wysyłany ze strony internetowej i przechowywany na twoim urządzeniu przez przeglądarkę podczas korzystania z niej.
Możesz zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w witrynie. W tym celu zainstaluj dodatek dostępny pod poniżej wskazanym linkiem. Zabrania on kodowi JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), który działa w witrynach, udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w witrynie. https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfa pmkghcbnh?hl=en
Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (Twojej przeglądarki internetowej).
Pamiętaj jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej witrynie.
Privacy Policy – information on how we process your personal data.
We value your trust in providing us your data. Below you will find the necessary information about the data we collect and process when you use our website (​ www.rumblefishdev.com​ – hereinafter as “Website”).
Controller of your personal data.
The controller of your personal data collected by the Website is Rumble Fish Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Krakow, 11/3 I 4 Filip Eisenberg Street, 31-523 Kraków, Poland (“Rumble Fish”, “We”). In all cases regarding your personal data you can contact Us:
- by mail – 11/3 I 4 Filip Eisenberg Street, 31-523 Kraków, Poland, Polska,
- by phone - +48 737 455 594
- by e-mail: hello@rumblefishdev.com
The purposes of the processing and legal basis.
We will process your personal data that we collect from you when you are using Our website in order to:
- answer to your contact requests when you use contact forms on the Website – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller, - analyse the way our Website is used and to improve its functioning – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller,
- exercise our defend against legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller,
- marketing communication – from the day you give your consent and up to the day you withdraw your consent.
Your following personal data: name, e-mail address, date and time of sending us your request, your IP number, and all information that you decide to provide us with by sending your request will be processed for the purposes indicated above. Your personal data may also be transferred only to our data processors that we cooperate with on the basis of a contract or other legal act or to other recipients if We are ordered so by the provisions of law.
Your personal data will be kept:
- for the purposes of answering your contact request – from the day you submit your request and up to the time your request is answered or otherwise resolved,
- in case your personal data is processed on the basis of your consent – from the day you give your consent and up to the day you withdraw your consent,
- for archiving purposes and to exercise or defend against claims - from the day you submit your data and up to the day our legitimate interest is valid, not later than 10 years from submission.
You have the right to:
-access your personal data, to receive copy of your personal data and to obtain the rectification of inaccurate data, deletion or restriction of processing,
- in case when the legal basis of processing your data is Our legitimate interest as a data controller you have the right to object to processing of your personal data,
- in case your personal data is processed on the basis of your consent you have the right to withdraw your consent at any time – this will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,,
- in case your personal data is processed on the basis of your consent you have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to Us, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller,
- to lodge a complaint with a supervisory authority and to an effective judicial remedy.
In order to execute any of the abovementioned rights please contact Us in one of the ways indicated at the beginning of this document. Providing your personal data is voluntary.
Cookies Policy
By using cookies we do not collect any personal identifiable information about you.
We use Google Analytics tool to record and collect data on how you use our Website. This information is not personalised and helps Us improve the functioning of Our Website.
Google Analytics is a tool that helps Us measure how you interact with website content. As you navigate between web pages, Google Analytics provides Us JavaScript tags (libraries) to record information about the page you have seen, for example the URL of the page. The Google Analytics JavaScript libraries use http Cookies to "remember" what a you have done on previous pages and how you interacted with our website.
An HTTP cookie is a small piece of data sent from a website and stored on your device by the web browser while you are using it.
You can prevent Google Analytics from sharing information about your site activity. To do this, install the add-on available at the link presented below. It prohibits the Google Analytics JavaScript code (ga.js, analytics.js, and dc.js) that works on websites to share information about site activity with Google Analytics. https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkg hcbnh?hl=en
Most web browsers allows cookies to be stored in your device by default. You can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or inform you of each entry in your device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (your web browser) settings.
However, the that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.

Get in touch now

Have questions about Rumble Fish blockchain solutions? Our team of experienced developers will assist you to develop the best blockchain solution for your business.

By sending this, message, you accept our

Privacy Policy

Message has been sent

Need a project estimation?

Just leave us your email here and we will contact you back
One or more fields have an error.